QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN NHIỆM KỲ 2015-2020

Đăng lúc: 00:00:00 15/08/2018 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                          *

                 Số: 01- QĐ/ĐU                   Hoằng sơn, ngày 05 tháng 7  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế làm việc

Của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng sơn khóa 27

 ( Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

 

- Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, các quy định của TW Đảng, của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoằng sơn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:   Ban hành kèm theo quyết định này là quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ (2015-2020).

Điều 2:   BCH Đảng bộ, các tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

    Nơi nhận:                                                                           T/M: BCH ĐẢNG BỘ

- BTV Huyện ủy (BC)                                                                                    BÍ THƯ      

-  Các Ban XD Đảng của Huyện (BC)

-  Như điều 2 (TH)

-  Lưu VP

                                                                                               

                                                                                                Trịnh Văn Thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                          *

                 Số: 01- QC/ĐU                   Hoằng sơn, ngày 06  tháng 7  năm 2015

 

QUY CHẾ  LÀM VIỆC CỦA BCH  ĐẢNG BỘ

XÃ HOẰNG SƠN Khóa XXVII ( Nhiệm kỳ 2015-2020)

( Ban hành kèm theo quyết định số 01 -QĐ/BCH ngày  05 /7/2015)

 

-  Căn cứ điều lệ đảng cộng sản Việt Nam, các quy định của TW Đảng, của Tỉnh ủy và của BCH Đảng bộ Huyện Hoằng hóa.

- BCH Đảng bộ quyết định quy chế làm việc như sau:

Chương I:

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của BCH.

Điều 1:   Nhiệm vụ quyền hạn của BCH. 

1.  Đối với tập thể BCH.

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ Đảng, các quy định của TW Đảng và cấp ủy cấp trên.

- Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác của Đảng Bộ giữa 2 kỳ Đại hội và hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định của TW Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình để triển khai tổ chức thực hiện.

- Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH-QP-AN, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội.

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, tuyển chọn, bố trí. Phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỳ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo thẩm quyền. Lãnh đạo UBKT Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hiện điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác 6 tháng, hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tổ chức Đại hội Đảng bộ đúng quy định của Đảng.

- Làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và là trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ. Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong xã về toàn bộ hoạt động phát triển kinh tế, VH-XH-QP-AN. Xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội.

2.    Đối với các đồng chí ủy viên BCH.

          - Các ủy viên BCH:  Được BCH phân công phụ trách công tác đảng hoặc phụ trách chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, phụ trách ngành, địa bàn hoặc kiêm nhiệm các chức vụ công tác trên một số lĩnh vực khác theo nghị quyết của BCH Đảng bộ.  Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Định kỳ theo thời gian ( tháng, quý, 6 tháng, hết năm và hết nhiệm kỳ). Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với BCH ( Gửi báo cáo qua BTV). Các vụ việc phát sinh đột xuất có tính chất phức tạp, quan trọng phải kịp thời báo cáo không được trì hoãn, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

- Chủ động tham mưu, đề xuất với BCH các chủ trương, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước.

- Dự đầy đủ các cuộc họp của BCH Đảng bộ, tham gia thảo luận, biểu quyết và cùng tập thể BCH chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân về các kết luận, quyết định của BCH.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của BCH, của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành hữu quan, giải quyết tốt những vấn đề quan trọng ở địa bàn và lĩnh vực công tác mà bản thân được phân công phụ trách theo dõi.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nói, viết, và làm theo nghị quyết, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng, nhà nước và các quy định của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội mà mình là thành viên

Điều 2:    Trách nhiệm của BTV Đảng ủy.

1.    Ban Thường vụ Đảng ủy:

BTV Đảng ủy gồm Bí thư, các phó bí thư Đảng bộ, chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động của BCH. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của BCH. Giải quyết các công việc trên cơ sở Nghị quyết, kết luận của hội nghị BCH Đảng bộ. Các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các công việc khác theo sự ủy nhiệm của BCH Đảng bộ. Báo cáo tất cả kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ với hội nghị BCH.

- Trực tiếp lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội; Lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát của Đảng, của UBKT Đảng ủy, chi ủy các chi bộ trực thuộc.

- Quyết định triệu tập và chuẩn bị các nội dung kỳ họp của BCH, quyết định các vấn đề  về công tác tổ chức, công tác cán bộ theo quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ và quyết nghị của BCH.

- Chuẩn bị các đề án, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng, kế hoạch tài chính của đảng, chính quyền... trình hội nghị BCH quyết định, quyết nghị và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết nghị đó.

2.   Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy.

- Từng đồng chí ủy viên BTV, được phân công phụ trách công tác đảng, chính quyền, lãnh đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, các ngành, các chi bộ trực thuộc. Phải chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác và trực tiếp chỉ đạo trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại điều I, khoản 1 điều II và các quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ công tác và mối quan hệ công tác trong quy chế này.

- Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Bí thư Đảng ủy phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, VH-XH-QP-AN và công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội. Trực tiếp chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác QP-AN. Chủ trì các hội nghị của đảng bộ, đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy, làm chủ tài khoản, thu chí của đảng. Ký các nghị quyết, quy chế, chương trình công tác toàn khóa, các quyết định, kết luận của đảng.

- Phó Bí thư Thường trực: Đồng chí phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

( Trực Đảng ủy).

+ Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các mặt công tác của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, làm trưởng khối dân vận; phụ trách công tác đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và phụ trách hoạt động của UBKT Đảng ủy.

+ Tham mưu cho BCH, BTV Đảng ủy về công tác cán bộ, tổng hợp các báo cáo của chi bộ, các ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, xây dựng (dự thảo) nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính của đảng, kế hoạch kiểm tra giám sát của đảng ủy, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Theo dõi chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hàng tháng tổ chức giao ban với các ngành, MTTQ, các đoàn thể, báo cáo Bí thư về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể,

+ Thay mặt BTV điều hành hoạt động của BCH khi đồng chí Bí thư đi vắng, ký các công văn chỉ đạo công việc, giấy mời, báo cáo tháng, quý và một số văn bản khác theo sự phân công của BTV và ủy quyền của Bí thư Đảng ủy.

+ Ghi biên bản các cuộc họp của BTV, khi có công văn đi học tập, tập huấn phải báo cáo Bí thư.

- Phó Bí thư phụ trách chính quyền:         Đồng chí Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Làm chủ tịch UBND xã. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của UBND xã, của cán bộ công chức trực thuộc sự quản lý của UBND và các thôn, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH-QP-AN.

+ Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy, chính quyền cấp trên và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT,VH-XH, giữ vững QP-AN của Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng sơn.

+ Hàng tháng báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động của chính quyền với Bí thư và BTV Đảng ủy trước ngày tổ chức kỳ họp thường kỳ của BCH. Xin chủ trương để thực hiện các lĩnh vực xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, thu, chi ngân sách các công việc phát sinh đột xuất, quản lý sử dụng đất, các vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước phải báo cáo và xin ý kiến trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng bộ, bí thư đi vắng phải trao đổi với đồng chí Phó bí thư thường trực để thống nhất biện pháp giải quyết; đồng thời phải báo cáo trong kỳ họp gần nhất của BTV để quyết nghị.

          - Khi có công văn đi học tập, tập huấn, các cuộc họp của cấp trên phải báo cáo Bí thư để năm bắt.

Chương II

Nguyên tắc và chế độ làm việc của BCH, BTV.

Điều 3:  Nguyên tắc làm việc:

- Ban chấp hành đảng bộ, BTV đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên.

- Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết, kết luận, quy chế, kế hoạch và chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng; lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát đối với các thành viên của BCH, các tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo, làm việc thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách của các thành viên BCH đảng bộ, BTV Đảng ủy, các chi ủy chi bộ và đảng viên phụ trách các tổ chức chính trị xã hội.

Điều 4:    Chế độ làm việc:

- Từng đồng chí UV BCH đảng bộ, BTV Đảng ủy phải thực hiện nghiêm túc về giờ giấc làm việc: Vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Bí thư và có lý do chính đáng khi được sự đồng ý mới được nghỉ. Thực hiện chế độ  thông tin báo cáo, bảo mật, sinh hoạt, học tập, hội nghị, tự phê bình và phê bình, kiểm tra- giám sát, sơ kết, tổng kết công tác theo quy định của đảng và nhà nước; Đồng thời phải chủ động thời gian đi cơ sở, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp dân, giải quyết và tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Ban chấp hành Đảng bộ sinh hoạt mỗi tháng 1 lần( gọi tắt là họp thường kỳ) vào ngày cuối của thàng trước hoặc ngày đầu tiên của tháng sau, nhưng chậm nhất không quá ngày mùng 2 hàng tháng để tổng kết công tác tháng trước và nghị quyết nhiệm vụ công tác mới. Có thể họp BCH mở rộng hoặc họp đột xuất do BTV quyết định. Ghi biên bản các cuộc họp của BCH, văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm.

- Các thành viên BCH, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH phải báo cáo kết quả công tác trong tháng gửi về BTV trước ngày 25 hàng tháng. BTV tổng hợp báo cáo BCH trong kỳ họp.

- Nghị quyết, kết luận thường kỳ của BCH, sau phiên họp 02 ngày phải được gửi đến các tập thể và cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện.

- BTV Đảng ủy hội ý để triển khai các công việc khi cần thiết để nắm tình hình công tác trong tuần, rà soát đánh giá tiến độ công tác, kịp thời điều chỉnh, bổ sung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Sinh hoạt mỗi tháng một lần trước hội nghị BCH 02 ngày để chuẩn bị nội dung kỳ họp BCH.

- Chi bộ sinh hoạt thường kỳ vào ngày 05 hàng tháng, cấp ủy chi bộ sinh hoạt trước 01 ngày để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp chi bộ. Chi bộ họp đột xuất khi có chỉ đạo của Đảng ủy.

- Các kỳ họp Thường kỳ của chi bộ  phải dành 15 phút đầu giờ để sinh hoạt báo và thông tin nội bộ.

- Ngoài việc báo cáo kết quả công tác thường kỳ, các đồng chí UV BCH, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần phải báo cáo đột xuất, báo cáo vụ việc theo yêu cầu của Bí thư để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo của cấp ủy.

Chương III

Mối quan hệ công tác

Điều 5:   Đối với Huyện ủy.

BCH Đảng bộ xã Hoằng sơn. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Huyện, của UBKT và các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

- BCH Đảng bộ xã phải thường xuyên báo cáo tình hình kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về Huyện ủy theo công văn chỉ đạo và chế độ báo cáo.

Điều 6:   Đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

          - Đối với Chính quyền:  BCH Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với các hoạt động của HĐND, UBND, bằng chủ chương, nghị quyết và công tác cán bộ. Thông qua BTV Đảng ủy.

- Đối với MTTQ, các đoàn thể:

- BCH Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung chương trình, công tác, tháng, quý, năm các báo cáo trình BTV cho ý kiến chỉ đạo khi có công văn đi học tập, tập huấn, giao ban phải báo cáo Thường trực Đảng ủy nắm bắt. Trường hợp đi công việc xa từ 5 ngày trở lên phải báo cáo Bí thư Đảng ủy.

Điều 7:   Đối với các chi bộ trực thuộc, các ngành chuyên môn và cán bộ công chức.

BCH lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của chi bộ, thông qua cấp ủy, chi bộ và đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách chỉ đạo vòng 2 ở cơ sở, các ngành trong xã, với các chi bộ trực thuộc, các ngành chuyên môn phải thường xuyên báo cáo tình hình kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảng ủy. Ngoài ra BTV sẽ yêu cầu một số cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực chuyên môn báo cáo đột xuất khi cần thiết thể nắm bắt lãnh đạo.

Chương IV

Tổ chức thực hiện

Điều 8:   Các đồng chí UV BCH Đảng bộ và đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này và xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác của mình cho phù hợp để thực hiện.

Điều 9:    Tập thể và cá nhân không thực hiện đúng quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm  bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

  Quy chế này được phổ biến đến các tổ chức, đoàn thể, cán bộ Đảng và đảng viên trong đảng bộ để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện phát hiện những điều khoản chưa phù hợp, BCH Đảng bộ sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Đảng và thực tiễn.

 

          Nơi nhận                                                        T/M: BCH ĐẢNG BỘ

- BTV huyện ủy (BC)                                                        BÍ THƯ

-  Các BXD Đảng HU (BC)

-  Đảng ủy, HĐND, UBND (TH)

-  Trưởng các ngành, MTTQ (TH)

-  Các đoàn thể, Chi bộ (TH)                                     

-   Lưu VP                                                                    Trịnh Văn Thường

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                          *

                 Số: 03 - QĐ/ĐU                 Hoằng sơn, ngày 05 tháng 7  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành

Đảng bộ xã khóa 27 ( Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

 

- Căn cứ điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoằng sơn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 05/7/2015 về quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Căn cứ quyết định số 1026-QĐ/HU ngày 12/6/2015 của BTV Huyện ủy về việc chuẩn y kết quả bầu cử BCH, BTV, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BCH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:   Ban hành kèm theo quyết định này “Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hànhĐảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Điều 2:   BCH Đảng bộ, các chi bộ Đảng trực thuộc và đảng viên, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

    Nơi nhận:                                                                           T/M: BCH ĐẢNG BỘ

- BTV Huyện ủy (BC)                                                                                    BÍ THƯ      

-  Các Ban XD Đảng của Huyện (BC)

-  Như điều 2 (TH)

-  Lưu VP

                                                                                               

                                                                                                Trịnh Văn Thường

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                     *

           Số: 01- CTrCT/ĐU                  Hoằng sơn, ngày 06  tháng 7  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA

CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN

( Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

          Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Ban chấp hành tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành các mục tiêu KT- VH - XH; QP-AN. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11 và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo các chương trình, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến tích cực với bước đi phù hợp từng năm. Hoàn thành mục tiêu, Kế hoạch Đại hội đã đề ra.

I. Lãnh đạo thực hiện các chương trình trọng tâm.

          1. Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM:

          1.1 Phát triển nông nghiệp:

          - Tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 16 - NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”. Nghị quyết số 11-NQ/HU của BCH Đảng bộ Huyện “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp”.

          - Thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa, trên cơ sở liên kết các hộ nông dân với các hợp tác xã, thu hút các doanh nghiệp đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp.

          - Mở rộng sản xuất cây lúa, mầu có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng mùa vụ. Ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa đồng bộ. Duy trì và tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ.

          - Linh hoạt chuyển diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có thị trường tiêu thụ hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc gắn với nuôi cá.

          - Phát triển chăn nuôi tập trung trang trại theo hướng công nghiệp gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phát triển nuôi cá nước lợ trên các diện tích ao hồ.

          1.2 Xây dựng nông thôn mới:

          - Đẩy mạnh phong trào thi đua, trung sức xây dựng NTM trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, với phương châm “Phát triển kinh tế, đảm bảo ANTT, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân để xây dựng NTM.

          - Sà soát, bổ sung, quy hoạch xây dựng NTM để hoàn thiện cơ sở hạ tầng có tính lâu dài.

          - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, không trông chờ ỷ lại và không chủ quan nóng vội.

          - Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động có hiệu quả, xây dựng đời sông văn hóa tiên tiến.

          - Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu kinh tế. Phát triển ngành nghề, tạo nghề mới, đảm bảo việc làm cho lao động, phát triển các nghề chuyền thống để giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Phấn đấu mỗi năm đạt từ 1 - 2 tiêu chí NTM.

          2. Chương trình phát triển văn hóa, đảm bảo công tác QP-AN.

          *. Tập trung phát triển có sở vật chất.

          - Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Hàng năm dành một phần kinh phí từ ngân sách xã và phát huy nội lực và các nguồn lực khác để đầu tư vào hệ thống hạ tầng như Trường học, đường giao thông, điện, các thiết chế văn hóa khu di tích. Tích cực tuyên truyền, quảng bá khai thác các di tích lịch sử văn hóa, thu hút khách thập phương, đảm bảo hoạt động tín ngưỡng cho nhân dân trong xã, ngoài xã, gắn với tua di lịch của Hoằng hóa. Đảm bảo công tác chính sách an sinh xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đảm bảo ổn định chính trị TTATXH.

          3. Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ.

          Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu phù hợp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động, gắn đào tạo với đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

          - Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệm vụ, lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt việc điều động luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ hàng năm.

          4. Chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

          - Tăng cường công tác xây dựng Đảng, mạnh về tổ chức có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức chiến đấu cao, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

          Xây dựng MTTQ - Các đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

          II. Lãnh đạo thực hiện cụ thể trên các lĩnh vực:

          1. Kinh tế: Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở xây dựng quy hoạch theo từng vùng, phù hợp với lợi thế địa phương, tăng cường quản lý quy hoạch, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân trong việc thực hiện quy hoạch, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

          - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích theo chương trình trọng tâm đã đề ra.

          - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hưỡng nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ thương mại và các loại dịch vụ.

          - Đổi mới công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tạo điều kiện để thực hiện nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Thực hiện thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

          2. Văn hóa xã hội:

          - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa. Giải quyết tốt vấn đề án sinh xã hội, nâng cao đời sống nahan dân.

          - Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị TW 8 khóa XI về giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, đa dạng hóa hình thức học tập, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học. Nâng cao chất lượng của trung tâm học tập cộng đồng. Chủ trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

          - Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Trùng tu tôn tạo các di tích gắn với thăm quan.

          - Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác y tế, nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức của đội ngũ thầy thuốc và cán bọ y tế. Thực hiện tốt công tác KHHGĐ. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo chính sách an ninh xã hội.

          3. Quốc phòng - An ninh:

          - Thực hiện tốt chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

          - Chủ động triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn,  không để xảy ra điểm nóng, bất ngờ, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn. Tăng cường công tác giữ gìn TTATGT, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khu dân cư an toàn. Giữ vững ANCT, TTAT trên địa bàn xã.

          4. Xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể.

          - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng TSVM. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc diễn biến tư tưởng trong nhân dân, định hướng kịp thời dư luận, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM. Nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI). Đấu tranh với những quan điểm sai trái lệch lạc, luận điệu xuyên tác, làm giảm uy tín của Đảng, giảm lòng tin của nhân dân.

          - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên. Đổi mới công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

          - Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng, làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản biện xã hội gắn với các phong trào xây dựng NTM, phong trào phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội; QP-AN của MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

          III. Nhiệm vụ cụ thể cho từng năm:

* Năm 2015- 2016: Triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuẩn quốc gia mức độ I trường Mầm non. Đảm bảo cơ sở vật chất.

- Nâng cao chất lượng  dạy và học để hoàn thành tiêu chí số 5 theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, dịch vụ thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, áp dụng các tiến bộ KHKT đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất chăn nuôi. Chú trọng phát triển nghề truyền thống và nghề đan mành, móc hộp xuất khẩu, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế 15%. Tập trung chỉ đạo phấn đấu 5/5 làng đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành 3 km đường giao thông kênh mương nội đồng theo kích cầu xi măng về xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ, đảm bảo tốt công tác QP-AN.

- Chỉ đạo bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp. Bầu cử Quốc hội. Bầu cử HĐND các cấp. Thực hiện rà soát chuẩn bị tốt nhân sự cho bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

* Năm 2017 triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm 2016 (nếu còn lại) và thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong năm 2017.

- Sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI và Kế hoạch, thực hiện Chỉ thị số 03 TW. Kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo hoàn thành tiêu chí số 2 nông thôn mới về  giao thông trong toàn xã, phục vụ cho sản xuất.

- Chỉ đạo hoạt động của các làng văn hóa giữ vững danh hiệu làng văn hóa, chỉ đạo 02 làng được công nhận lại  danh hiệu làng văn hóa cấp Huyện.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền và công tác phối hợp của MTTQ, đổi mới hoạt động của các đoàn thể nhân dân.

- Nâng cao năng lực hoạt động giám sát của HĐND xã và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã.

- Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc.

* Năm 2018 triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2017 và thực hiện các phương án mục tiêu trên các lĩnh vực trong năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện xây dựng 02 km bê tông kênh mương hoàn thành tiêu chí số 3 về thủy lợi.

          - Sơ kết thực hiện Kế hoạch, thực hiện Chỉ thị số 03 TW. Kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Năm 2019 triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2018 và thực hiện các phương án mục tiêu trên các lĩnh vực trong năm 2019.

Sơ kết thực hiện Kế hoạch, thực hiện Chỉ thị số 03 TW. Kế hoạch của Tỉnh ủy, huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Hoàn thành chỉ tiêu số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

- Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo.

* Năm 2020: Triển khai Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

- Tổ chức rà soát đánh giá kết quả 4 chương trình công tác trọng điểm của toàn khóa. Tập trung chỉ đạo thực hiện những chỉ tiêu còn lại để hoàn thành vào giai đoạn đầu năm 2020.

- Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc.

- Chuẩn bị dự thảo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong toàn khóa. Tiến hành xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025.

- Thực hiện đầy đủ các quy trình và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025.

          - Căn cứ vào các chương trình trọng điểm và chương trình công tác của từng năm, BCH Đảng bộ sẽ ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp để các cấp ủy chi bộ, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          - HĐND xã - UBND xã chuẩn bị tốt việc xây dựng các đề án để trình BCH và Thường trực Đảng ủy quyết định tổ chức thực hiện.

          Quá trình thực hiện chương trình công tác có thể sẽ điều chỉnh để phù hợp tình hình yêu cầu nhiệm vụ ( nếu xét thấy cần thiết).

          - MTTQ, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, đồng thời làm tốt công tác tham mưu kịp thời để giúp cho BCH Đảng ủy cụ thể hóa chương trình công tác toàn khóa đã xây dựng.

 

    Nơi nhận:                                                                             T/M: BCH ĐẢNG BỘ

-  BTC huyện ủy (BC)                                                                                    BÍ THƯ

- Văn phòng HU (BC)

-  Các Đ/c BCH đảng bộ xã (TH)

-  Các chi bộ trực thuộc (TH)                         

-  Lưu VP ĐU                                                                              Trịnh Văn Thường

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                     *                                     Hoằng sơn, ngày 26  tháng 6  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công phụ trách chỉ đạo  vòng 2 và công tác giám sát.

(ban hành kèm theo Quy chế làm viêc số 01- QC/ĐU ngày 06/7/2015)

 

1. Đ/c: Trịnh Văn Thường - BT Đảng ủy - phụ trách chung.

2. Đ/c: Vương Đình Quế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - phụ trách chi bộ đơn vị Long Thành.

3. Đ/c: Lê Hùng Mạnh - PBT - phụ trách chi bộ Cố Bản.

4. Đ/c: Đinh Công Bình - UV BCH - phụ trách các đoàn thể và đơn vị Bản Định.

5. Đ/c: Nguyễn Thị Hương - UV BCH - phụ trách chi bộ Cẩm Lủ.

6. Đ/c: Trần Văn Lân - UV BCH - phụ trách chi bộ Xuân sơn.

7. Đ/c: Đỗ Minh Sơn - UV BCH - phụ trách chi bộ Xuân sơn.

8. Đ/c: Lê Thanh Ưng - UV BCH - phụ trách chi bộ - trường THCS.

9. Đ/c: Lê Hùng Tuyên - UV BCH - phụ trách chi bộ trường Tiểu học.

10. Đ/c: Lê Thị Ngọc - UV BCH - phụ trách chi bộ Mầm Non - Y tế.

- Các đồng chí phụ trách chỉ đạo vòng 2, thường xuyên nắm bắt tình hình của chi bộ, đơn vị, đoàn thể để chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, báo cáo cụ thể cho Thường trực Đảng ủy theo báo cáo tháng.

 

Nơi nhận:                                                                                 T/M: BCH ĐẢNG BỘ

-  Các Đ/c BCH đảng bộ xã (TH)                                                              BÍ THƯ

-  Các chi bộ trực thuộc (TH)                         

-  Lưu VP ĐU                                                                           

 

 

      Trịnh Văn Thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG SƠN

                     *                                     Hoằng Sơn, ngày  01  tháng  10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

về việc kiện toàn phân công phụ trách chỉ đạo  vòng 2 và công tác giám sát

đối với BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

(ban hành kèm theo Quy chế làm viêc số 01- QC/ĐU ngày 06/7/2015)

 
 

 


Căn cứ vào quyết định điều động, luân chuyển cán bộ, công chức xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết định cho thôi tham gia cấp ủy viên đối với 1 đồng chí.

Đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo vòng 2 và công tác giám sát như sau:

1. Đ/c: Hoàng Xuân Thu - BT Đảng ủy - phụ trách chung, phụ trách chi bộ tiểu học.

2. Đ/c: Vương Đình Quế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - phụ trách chi bộ đơn vị Long Thành.

3. Đ/c: Lê Hùng Mạnh - PBT - phụ trách chi bộ Cố Bản.

4. Đ/c: Đinh Công Bình - UV BCH - phụ trách các đoàn thể và đơn vị Bản Định.

5. Đ/c: Nguyễn Thị Hương - UV BCH - phụ trách chi bộ Cẩm Lủ.

6. Đ/c: Trần Văn Lân - UV BCH - phụ trách chi bộ Xuân Sơn.

7. Đ/c: Lê Văn Ba - UV BCH - phụ trách chi bộ Cẩm Lũ.

8. Đ/c: Lê Thanh Ưng - UV BCH - phụ trách chi bộ - trường THCS.

9. Đ/c: Lê Hùng Tuyên - UV BCH - phụ trách chi bộ Xuân Sơn.

10. Đ/c: Lê Thị Ngọc - UV BCH - phụ trách chi bộ Mầm Non - Y tế.

- Các đồng chí phụ trách chỉ đạo vòng 2, thường xuyên nắm bắt tình hình của chi bộ, đơn vị, đoàn thể để chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, báo cáo cụ thể cho Thường trực Đảng ủy theo báo cáo tháng.

 

 

    Nơi nhận:                                                                                                       T/M: BCH ĐẢNG BỘ

-  Các Đ/c BCH đảng bộ xã (TH)                                                                    BÍ THƯ

-  Các chi bộ trực thuộc (TH)                         

-  Lưu VP ĐU                                                                           

 

 

      Hoàng Xuân Thu

 
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?