NGHỊ QUYẾT BCH ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN NHIỆM KỲ 2015-2020

Đăng lúc: 05:25:42 23/10/2018 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVII

       Nhiệm kỳ 2015-2020

                                              Hoằng sơn, ngày 06  tháng 6  năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI  ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG SƠN LẦN THỨ XXVII

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

          Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 / 5 / 2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .

          Đại hội  Đảng bộ xã Hoằng Sơn  lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tiến hành từ 14 giờ 00phút ngày 05/6 / 2015 đến 10 giờ 30 phút,  ngày 06/6/2015, với sự có mặt  tham gia của 171 đảng viên trên tổng số 175  đảng viên triệu tập .

          Sau khi nghe các báo cáo trình tại Đại hội. Đại hội tiến hành thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc, thực hiện nghiêm túc chương trình,  nội dung quy chế đã đề ra. Đại hội  đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XXVI ( nhiệm kỳ 2010 – 2015 )

Đại hội tán thành và nhất trí cao với báo cáo chính trị  của BCH Đảng bộ xã về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, đó là: thời thiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất nông nghiệp, giá cả hàng hoá, vật tư không ổn định,  sản phẩm nông sản của nông dân đầu ra rất thấp, đã ảnh hưởng  trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân.  Song được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong xã  đã giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực về phát triển KT - XH, QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XXVI  đã đề ra đó là:

- Thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI. Trong đó đạt 16 / 18 chỉ tiêu, có một số chỉ tiêu đã vượt KH đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  bình quân 15,4 %, thu nhập bình quân đầu người 15,4 triệu đồng  / năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đã ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Từng bước phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động văn hoá, TDTT  đang phát triển. Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được chú trọng  quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, đời sống tinh thần và phúc lợi của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định .

- Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ, Các đoàn thể từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác xây dựng Đảng từng bước được đổi mới và đạt được kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

          * Đại hội đã phân tích và làm rõ một số mặt còn tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nhất là những nguyên nhân chủ quan, cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là:  

          - Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền chưa còn có những hạn chế, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có những đột phá trong phát triển kinh tế.

- Hoạt động của HTXDVNN chậm đổi mới, nhân dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa đồng bộ và các tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình mới.

II. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp ( nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Đại hội nhất trí cao như báo cáo :

1. Mục tiêu tổng quát:                          

Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất bền vững, có chính sách kích cầu khuyến khích hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội. Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về NTM. Phấn đấu đến năm 2020 đạt mức thu nhập bình quân chung của Huyện. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng  hoạt động của các làng văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hoá – xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

          2. Những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

          * Về kinh tế:

          1. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020:                         195.693 triêu đồng

             Trong đó  :   +  Nông - Lâm- Thủy sản :                     56.751 triệu đồng

                                + CN – XDCB :                                       78.277 triệu đồng

                               + DV – TM   :                                           60.665 triệu đồng

          2. Tốc độ tăng trưởng giá trị SX  đến năm 2020 :                  20,5 %

          3. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 :                           29 %  -  40 % -  31 %

          4. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm:             2.382 tấn

          5. Sản lượng bình quân thủy sản đến năm 2020:                         44 tấn.

          6. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu:      

          6.1. + Diện tích lúa:       330 ha;    NS 68 tạ/ha;         Sản lượng 2.244 tấn.

          6.2. + Diện tích Ngô:     25 ha;       NS 55 tạ/ha;        Sản lượng 138 tấn.

          7. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2020:                    47.400 con

                   Trong đó  :           + Đàn trâu bò:                    300 con;

                                                + Đàn lợn:                     10.500 con.

                                                + Đàn gia cầm:              36.600 con.

          8. Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể đến  năm 2020:   422 hộ.

              Trong đó:         + Nông, Lâm , thủy sản :                              210 hộ.

                                      +  Tiểu thủ công nghiệp:                               150 hộ

                                      +  Dịch vụ - TM                                    62 hộ.

          9. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020:    4 doanh nghiệp.

          10. Số trang trại trên địa bàn:                           2 trang trại.

          11. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm:                    5%.

          12. Thu nhập bình quân đầu người / năm:                   42,3 triệu đồng.

          13. Tỷ lệ các thôn đạt chuẩn nông thôn mới:                        100%.

          14. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020:   100%

          * Về văn hóa:

          15. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm:                            0,6% .

          16. Tỷ lệ hộ nghèo đến 2020:                        4,5%.

          17. Tỷ lệ hộ cận nghèo:                                4.5%.

          18. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020:     85%.

          19. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm:    100%

          20. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa:                  85%.

          21. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt tiêu chí số 6:               100%.

          22. Tỷ lệ làng đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                  đến năm  2020    :       3 / 5 làng =  60 %

          *. Về môi trường:

          23. Tỷ lệ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh:     100%.

          24. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn môi trường:            100%.

           * Về An ninh trật tự: 

          25. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT:           100%.

          *. Về xây dựng Đảng:

          26. Bình quân hàng năm có  50% chi bộ đạt trong sach, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ đạt TSVM

          27. Bình quân hàng năm kết nạp:     từ 3 đảng viên trở lên, 100% chi bộ đều có kết nạp đảng viên mới.

          3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu :

          - Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững.

          - Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/7/ 2014 của BCH Đảng bộ huyện  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt trong nông nghiệp.

          - Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy hiệu quả nội lực từ nguồn NSX và thực hiện công tác xã hội hóa  để xây dựng hoàn thành tiêu chí số 2; số 3 và số  5 về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu  xã đạt chuẩn xây dựng NTM  theo lộ trình đã đề ra.

          - Tiếp tục khuyến khích phát triển ngành, nghề TTCN, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ thương mại,  nhằm nâng cao thu nhập  cho  người lao động, góp phần tăng thu nhập cho xã hội .

          - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07-CT/HU ngày 17/6/2011 của BTV Huyện ủy, khai thác tốt mọi nguồn thu, thế mạnh của địa phương . Huy động tối đa các nguồn lực tài chính từ ngân sách, từ các thành phần kinh tế và xã hội cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng .

         - Tăng cường công tác quản lý đất đai,        nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất phục vụ phát triển KT – XH – QP – AN .

          - Phát huy tốt mạng lưới truyền thanh từ xã đến thôn, tăng cường thêm hệ thống loa truyền thanh, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền .   

          - Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất  trung tâm văn hóa của xã và các làng văn hóa, nhằm phát huy tác dụng của  các nhà văn hóa  là nơi vui chơi, giải trí và giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

          - Tăng cường phát triển sự nghiệp văn hóa – TDTT , đưa phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” đi vào chiều sâu, chú trọng chất lượng và hiệu quả của phong trào. Phát triển phong trào thể thao quần chúng một cách sâu rộng trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.

           -Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện một cách đồng bộ.  Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW 8 khóa XI, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.

          - Tăng cường tuyên truyền, vận động hiệu quả xã hội hóa giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học.

          -  Thực hiện tốt Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 28/8/2012 của BTV Tỉnh ủy.  xây dựng xã hội học tập suốt đời, phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình công tác giảm nghèo, an sinh xã hội .

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 46 – NQ / TW của Bộ chính trị  khóa XI về “ Công tác bảo vệ, chăm lo và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới ”. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế cơ sở.  Giữ vững Chuẩn Quốc Gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.

-  Tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, giáo dục công tác chính trị, công tác Đảng để lực lượng dân quân và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta, nhân thức rõ và đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam bằng diến biến hoàn bình, bạo loạn lật đổ.

-  Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn .

- Tiếp tục thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh Thanh hóa về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ ANTT và tổ ANXH. Gắn việc củng cố chất lượng các tổ ANTT và ANXH với tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật để nhân dân tự giác thực hiện. Giữ vững AN chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

- Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời đơn thư công dân và làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở.

- Tích cực đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến cơ sở. Thực hiện quyết định số  217; 218 về giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, động viên hội viên, đoàn viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ,  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng các làng đạt tiêu chí  làng văn hóa kiểu mẫu đến năm 2020.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội .

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phấn đấu đạt 90% đảng viên tham gia học tập  Nghị quyết, 100% đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

III. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa  XXVI ( NK 2010 – 2015 ) .

Đại hội nhất trí như nội dung báo cáo kiểm điểm. Từ kinh nghiệm của khoá trước, BCH đảng bộ khoá XXVII cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp túc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

 -  Đại hội tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của  các đồng chí lãnh đạo Huyện và các ý kiến tham gia của đại biểu Đại hội để bổ sung nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

IV. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, báo cáo chính trị trình Đại hội  Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ các chi bộ  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo Chính trị trình ĐH Đảng Bộ Tỉnh lần thứ XVIII và báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Huyện Đảng bộ lần thứ XXVI. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại ĐH để bổ sung hoàn chỉnh văn bản, báo cáo trình Đảng bộ cấp trên.

V. Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa XXVII (NK 2015 -2020) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện ( NK 2015 – 2020 )

 Đại hội bầu BCH Đảng bộ khoá XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 10 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVI gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

VI . Tổ chúc thực hiện :

- Đại hội giao cho BCH Đảng bộ xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và HĐND- UBND, MTTQ- Các Ban ngành đoàn thể và  cấp uỷ các chi bộ quán triệt sâu sắc Nghị quyết, xây dựng Chương trình hành động và các giải pháp cụ thể. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

  -  Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, xây dựng quê hương Hoằng  Sơn  ngày càng  đổi mới .

 

 
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?